Available courses

Cílem a obsahem předmětu je seznámit studenty s problematikou podnikání, se strukturou podnikatelského plánu a s ekonomickými a marketingovými nástroji pro úspěšné podnikání a praktický trénink vybraných podnikových činností ve formě fiktivní simulace podnikání. Pozornost je věnována zpracování podnikatelského záměru, vytyčení cílů, vize, strategie podnikatelské činnosti, marketingové politice firmy, řízení obchodních činností při budování smluvní. Student je schopen týmově a tvořivě pracovat, rozhodovat se samostatně a zodpovědně. Je schopen se přizpůsobovat měnícím se podmínkám v podnikové praxi. Dovede si utvářet vlastní názor, prezentovat jej a věcně argumentovat.

Anglické pojmy pro ICT


Komunikace je základní lidskou potřebou a každá naše komunikace má nějaký účel, nějakou funkci. V daném předmětu si posluchači osvojí základní pravidla efektivní a profesionální komunikace v školním prostředí. Seznámí se s asertivním a empatickým jednáním v komunikaci, naučí se pracovat se stresem, emocemi, kritikou a námitkami. Ukážeme se základní členění komunikaci na verbální a nonverbální, představíme si komunikační kontexty, komunikační kanály a vysvětlíme si pojmy sebepoznání a sebepřijetí jako elementární předpoklad k úspěšné komunikaci. Seznámíme se s principy asertivní komunikace. Ukážeme si různé techniky rozhovoru s různými typy lidí, chování v různých situacích. Seznámíme se s problematikou etiky, etického kodexu a profesní etikou učitelů. Představíme si normy a principy profesní etiky, zaměříme se na povinnosti a vztah učitele vůči sobě, k žákům, rodičům, vůči škole a spolupracovníkům. Přiblížíme si různé koncepce učitelské etiky a zaměříme se na etický kodex českého učitele.

Společný kurz pro online výuku těchto dvou předmětů, behem omezení prezenční výuky.

Kurz je určen i pro odevzdání úkolu do předmětu ICT a průřezová témata.